Lees hier onze algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en omschrijvingen

Leverancier: Norte B.V. of een aangewezen tussenpersoon/vertegenwoordiger waarmee de Afnemer een overeenkomst aan gaat.

Afnemer: De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie Leverancier een overeenkomst aangaat tot het leveren van producten. 

Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk. 

Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van Leverancier en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Leverancier toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde Producten te leveren tegen een door de Afnemer te verrichten betaling en/of prestatie. 
Of de door de Leverancier met de Afnemer in welke vorm dan ook gesloten overeenkomst met betrekking tot beschikbaarstelling, toegang tot en gebruik van een of meer (onderdelen van) e-Uitgaven en tot eventuele in verband daarmee door de Leverancier te verrichten werkzaamheden

Producten: Alle door Leverancier vervaardigde producten waaronder boeken, elektronische uitgaven en alle overige (educatieve) materialen uitgegeven onder de naam en/of het merk Norte B.V., alsmede eventueel door Leverancier te verrichten diensten, welke diensten op verzoek van een der Partijen nader worden bepaald en schriftelijk worden vastgelegd. 

Diensten: Afspraken die in voorkomende gevallen in de Overeenkomst zijn opgenomen betreffende het door de Leverancier verrichten van enkele diensten, al dan niet optioneel, behorend tot de e-Uitgave.

e-Uitgave: Een educatieve uitgave of een deel daarvan, opgenomen in elektronische vorm, dan wel anderszins in enigerlei elektronische vorm door de Leverancier aan de Afnemer ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt, een en ander in de meest ruime betekenis. Onder de e-Uitgave worden mede begrepen: de Productbeschrijving, de Updates, andere tussentijdse toevoegingen aan de e-Uitgave, alsmede alle materialen - al dan niet in elektronische vorm - waarop het Gebruiksrecht van toepassing is en die als zodanig door de Leverancier worden aangemerkt in de Overeenkomst of in de Productbeschrijving.

Gebruiksrecht: Het door de Leverancier krachtens de Overeenkomst aan de Afnemer verstrekte recht een (deel van een) e-Uitgave te gebruiken met inachtneming van de bepalingen in de Overeenkomst en in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker(s): De persoon of personen ten behoeve van wie in voorkomende gevallen krachtens de Overeenkomst het Gebruiksrecht aan de Afnemer is verleend.

Locatie(s): Het gebouw of gebouwen of andere af te bakenen plaatsen waarbinnen volgens de Overeenkomst het Gebruiksrecht mag worden uitgeoefend.

Overeenkomst: De door de Leverancier met de Afnemer in welke vorm dan ook gesloten overeenkomst met betrekking tot beschikbaarstelling, toegang tot en gebruik van een of meer (onderdelen van) e-Uitgaven en tot eventuele in verband daarmee door de Leverancier te verrichten diensten.

Productbeschrijving: De door de Leverancier aan de Afnemer verschafte beschrijving van de inhoud, de functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de (in de overeenkomst betrokken delen van de) e-Uitgave, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm, door of namens de Leverancier aan Gebruiker ter beschikking gesteld.

Updates: Alle vervolgversies, aanpassingen en nieuwe releases van een e-Uitgave, waarin de inhoud, functionaliteit of techniek is gewijzigd, welke door de Leverancier in het kader van de Overeenkomst aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt.

Vertegenwoordiger: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die - al dan niet onder eigen naam - optreedt als vertegenwoordiger van de Leverancier en aldus handelt in opdracht, ten behoeve en voor rekening van de Leverancier.

Licentie: Een door Leverancier aan Afnemer onder bepaalde voorwaarden verleend gebruiksrecht ten aanzien van een Product. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke offerte van Leverancier en op elke Overeenkomst die Leverancier aangaat met Afnemer, tenzij Partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk (geheel dan wel gedeeltelijk) afwijken, na schriftelijke bevestiging van Leverancier.

2.2 Een ingevolge lid 1 van dit artikel overeengekomen afwijking geldt uitsluitend voor het aanbod, de offerte of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt. 

2.3 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen. 

Artikel 3 Prijzen en Offertes 

3.1 Alle Prijzen van Producten, zoals gecommuniceerd door Leverancier op de website van Leverancier, in catalogi of anderszins zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald dan wel overeengekomen. 

3.2 Door Leverancier gedane offertes zijn geldig tot 28 dagen na dagtekening van de offerte. Na verloop van deze termijn kan door Afnemer op de offerte geen beroep meer worden gedaan, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

3.3 Alle Prijzen van e-Uitgaven zijn, tenzij anders aangegeven exclusief BTW, doch exclusief eventuele andere kosten zoals verzend-, administratie- en transportkosten, tenzij anders bepaald door Leverancier. Eventueel door Leverancier aan Afnemer te verstrekken kortingen worden berekend over de Prijs exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals verzend-, administratie- en transportkosten. De prijzen van niet digitale producten zijn exclusief BTW.

3.4 Leverancier behoudt zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst het recht voor de Prijs wegens onvoorziene, niet van de wil van Leverancier afhankelijke, omstandigheden te verhogen. 

3.5 Bij een Overeenkomst tussen Leverancier en een Afnemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Afnemer in het geval van een Prijsverhoging als bedoeld bij artikel 3.4, het recht om de Overeenkomst te ontbinden binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst. 

3.6 In het geval van een Prijsverhoging als bedoeld in artikel 3.4 heeft een Afnemer, niet zijnde een Afnemer als bedoeld in artikel 3.5, niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de Prijsverhoging meer dan 5% bedraagt. 

3.7 De Leverancier is gerechtigd de prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens of op basis van een andere in de Overeenkomst aangegeven inflatiecorrectie.

3.8. De Leverancier behoudt zich het recht voor de tarieven en prijzen te wijzigen. In een Overeenkomst voor bepaalde tijd zullen gewijzigde prijzen en tarieven pas met ingang van een nieuwe contractperiode aan de Afnemer in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen. In een Overeenkomst voor onbepaalde tijd mag de Leverancier de prijzen en tarieven verhogen boven de in lid 7 genoemde inflatiecorrectie ingaande drie maanden na kennisgeving van de prijsverhoging. Binnen dertig dagen na kennisgeving door de Leverancier van een prijsverhoging die hoger is dan de gemiddelde inflatiecorrectie kan de Afnemer de Overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de Leverancier. Daarna wordt de Afnemer geacht met de prijswijziging akkoord te zijn.

Artikel 4 Bestellingen 

4.1 Leverancier behoudt zich het recht voor beperkingen op te leggen ten aanzien van de bestelfrequentie van Producten voor zover het bestellingen betreft van Afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

4.2 Indien een bestelling wordt geplaatst met behulp van het digitale bestelsysteem op de website van Leverancier zal dit in beginsel leiden tot een kortere levertijd dan in het geval van een analoog geplaatste bestelling. 

4.3a Leverancier behoudt zich het recht voor per bestelling dan wel per levering een kredietlimiet te stellen onder nader te stellen voorwaarden. Leverancier behoudt zich voorts te allen tijde het recht voor niet tot levering over te gaan in geval van overschrijding van een gesteld kredietlimiet. 

4.3b Leverancier behoudt zich het recht voor per bestelling dan wel per levering een aanbetaling te vragen.

4.4 Een geplaatste bestelling impliceert nimmer een recht op levering zolang de bestelling niet uitdrukkelijk door Leverancier is aanvaard. 

Artikel 5 Leveringscondities en transport 

5.1 Bij verzending dan wel transport van Producten door of vanwege Leverancier is Leverancier gerechtigd de kosten hiervan, vermeerderd met eventuele administratiekosten, bij Afnemer in rekening te brengen. 

5.2 In het geval van lid 1 is de verzending dan wel het transport voor risico van Leverancier. 

5.3 Indien Afnemer zelf zorg draagt voor het transport van Producten doordat Afnemer deze zelf afhaalt dan wel doet afhalen bij Leverancier, is het transport voor rekening en risico van Afnemer. 

Artikel 6 Zorgvuldig gebruik

6.1. De Afnemer zal zorgvuldig met eventuele door de Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde gegevensdragers en media omgaan, met inachtneming van de op enig moment verstrekte aanwijzingen en instructies van de Leverancier. De Afnemer draagt zorg voor een zorgvuldig gebruik door de Gebruiker(s).

6.2. Onverminderd de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het de Afnemer en de Gebruiker(s) slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in de e-Uitgave, toegang te verschaffen op de daartoe door de Leverancier of zijn Vertegenwoordiger voorgeschreven wijze.

6.3. Tenzij anders overeengekomen, dient de Afnemer zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de voor een goed gebruik van de e-Uitgave vereiste, apparatuur, programmatuur en communicatiefaciliteiten. De Afnemer dient ook zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de installatie en configuratie van de e-Uitgave op haar systeem.

Artikel 7 Garantie

7.1. In een Overeenkomst voor bepaalde tijd garandeert de Leverancier, tenzij anders overeengekomen, voor de duur van de Overeenkomst dat de e-Uitgave functioneert conform de specificaties die staan vermeld in de aan de Afnemer geleverde Productbeschrijving. 

In een Overeenkomst voor onbepaalde tijd garandeert de Leverancier, tenzij anders overeengekomen, voor een periode van één jaar na beschikbaarstelling van de e-Uitgave dat de e-Uitgave functioneert conform de specificaties die staan vermeld in de aan de Afnemer geleverde Productbeschrijving. Deze garantie geldt eveneens voor de Updates, met dien verstande dat de garantie voor een eerdere versie op moment van beschikbaarstelling van een update vervalt.

7.2. De garantie geldt uitsluitend voor gebreken die niet voor rekening of risico van de Afnemer komen en die binnen de garantietermijn schriftelijk bij de Leverancier of zijn Vertegenwoordiger zijn gemeld. De garantie strekt uitsluitend tot, zulks ter beoordeling van de Leverancier, vervanging van het ondeugdelijk product of herstel van de e-Uitgave of herstel van het gebrek in een volgende Update.

7.3. Melding van een gebrek onder de garantie geeft de Afnemer niet het recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen.

7.4 Producten die niet aan de productomschrijving voldoen of defect raken door onzorgvuldig gebruik komen niet in aanmerking voor retournering. 

Artikel 8 Retourneren 

8.1 Het retourneren van Producten door Afnemer aan Leverancier is uitgesloten, tenzij Leverancier hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. 

8.2 Indien Leverancier Afnemer toestemming verleent tot het retourneren van Producten als bedoeld in lid 1, komen de kosten hiervan voor rekening van Afnemer. Voorts is retournering alsdan slechts mogelijk indien de te retourneren Producten onbeschadigd zijn en in de originele en gesloten verpakking zitten. 

8.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet het recht van Leverancier om aanvullende voorwaarden aan de retournering te stellen. 

8.4 Retourneren van digitale producten is niet mogelijk. Tevens zal er geen restitutie op digitale producten plaats vinden.

Artikel 9 Reclames 

9.1 Retournering van misdrukken en/of beschadigde Producten is slechts mogelijk indien Afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van het Product hiervan melding maakt bij Leverancier teneinde een retourakkoord te verkrijgen. 

9.2 In het geval van artikel 7.1 is Afnemer niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten, behoudens voor zover de opschorting ziet op het deel van de factuur dat betrekking heeft op de misdrukken en/of beschadigde Producten. 

9.3 Zet en typfouten zijn geen geldige redenen voor retournering van producten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Leverancier.

9.4 Voor digitale producten zal Leverancier nooit een retourakkoord geven. Ieder probleem kan doormiddel van een update binnen 30 werkdagen verholpen worden.

Artikel 10 Betalingstermijn en facturering 

10.1 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur op de door Leverancier aangegeven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op. 

10.2 In geval van overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is Afnemer per direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Leverancier is alsdan gerechtigd naast de kredietrente de geldende wettelijke- dan wel handelsrente bij Afnemer in rekening te brengen. Dit laat onverlet het recht van Leverancier om de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval is Afnemer vanaf de datum van verzuim zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. 

10.3 Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de Leverancier gerechtigd aan de Afnemer een rente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een hele maand.

10.4 Bij overschrijding van de eerste betaaltermijn wordt er nog geen wettelijke rente in rekening gebracht. Bij overschrijding van de tweede betaaltermijn worden er na aankondiging extra kosten in rekening gebracht volgens het berekeningsmodel van de WIK.

Artikel 11 Leveringstermijn 

11.1 Een eventueel tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen. 

11.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een termijnoverschrijding noch geeft zij Afnemer het recht de Overeenkomst geheel te ontbinden. Gedeeltelijke ontbinding is slechts mogelijk voor zover de ontbinding betrekking heeft op die Producten ten aanzien waarvan de overeengekomen leveringstermijn is overschreden en voorts voor zover en eerst nadat Afnemer Leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij Leverancier alsnog een redelijke termijn tot nakoming wordt gegeven en levering binnen deze termijn niet plaatsvindt. 

Artikel 12 Omvang Gebruiksrecht

12.1 De Leverancier verleent aan de Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief Gebruiksrecht voor de e-Uitgave dat in en bij de Overeenkomst is vermeld en omschreven. Dit Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in de Overeenkomst en in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.

13.2 Het is de Afnemer en/de Gebruikers toegestaan de e-Uitgave te gebruiken conform de door de Leverancier beoogde, in de Overeenkomst, in de e-Uitgave zelf en/of in de Productbeschrijving omschreven gebruiksmogelijkheden en -doelstellingen. Het is de Afnemer en/de Gebruikers niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Leverancier toegestaan (enig deel van) de e-Uitgave op enigerlei wijze aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor enige derde (niet zijnde een Gebruiker), anders dan binnen de grenzen van het citaatrecht of eventuele andere auteursrechten.

13.3 Indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen mag, indien sprake is van online toegang tot de e-Uitgave, alleen via het eigen modem van de Afnemer toegang worden verkregen tot de e-Uitgave. 

13.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mogen de blijkens de Overeenkomst en/of Productbeschrijving toegestane handelingen die deel uitmaken van het Gebruiksrecht uitsluitend worden verricht voor de duur van de Overeenkomst door of ten behoeve van de in de Overeenkomst aangewezen Gebruikers, binnen in de Overeenkomst aangewezen Locatie(s) en/of netwerk en mogen deze nooit leiden of kunnen leiden tot enige vorm van - al dan niet commerciële - exploitatie van de e-Uitgave of enig gedeelte daarvan door de Afnemer of door de Gebruikers. De Afnemer heeft de zorgplicht voor het naleven door de Gebruikers van de Overeenkomst en het Gebruiksrecht in het bijzonder.

13.5 Indien de Afnemer de e-Uitgave geheel of gedeeltelijk wenst te integreren met programmatuur of elektronische gegevensverzamelingen van derden of van de Afnemer of de Gebruikers zelf, dient dit uitdrukkelijk te zijn toegestaan in de Overeenkomst en/of Productbeschrijving, dan wel dient daarvoor vooraf schriftelijk toestemming te zijn verkregen van de Leverancier. Een dergelijke integratie mag niet leiden tot schending van de in artikel 25 Auteurswet en in artikel 5 Wet op de Naburige rechten genoemde morele rechten.

13.6 Het is de Afnemer niet toegestaan de programmacode van de e-Uitgave te bewerken, anders dan in artikel 45n Auteurswet is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is. Tevens is het de Afnemer niet toegestaan de beveiliging te verwijderen of te bewerken of aanduidingen van merken, handelsnamen, titels en auteursnamen te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier. De Leverancier zal geen technische beveiliging aanbrengen waardoor krachtens de Overeenkomst en/of de Productbeschrijving of krachtens enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling toegestaan gebruik wordt verhinderd.

13.7 Indien de e-Uitgave aan de Afnemer ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, dan blijven deze gegevensdragers eigendom van de Leverancier, onverminderd de zorgplicht en de risico-overgang met betrekking tot deze elektronische gegevensdragers.

13.8 Indien de e-Uitgave voor on-line gebruik aan de Afnemer toegankelijk is gemaakt, zal de Leverancier zich ervoor inspannen dat aan de Afnemer c.q. aan de Gebruikers continu toegang wordt geboden tot de e-Uitgave met uitzondering van perioden waarin onderhoud plaatsvindt. De Leverancier zal het onderhoud zoveel mogelijk beperken tot tijden buiten de gebruikelijke openingstijden en zal het onderhoud, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, vooraf aankondigen.

13.9 Het is de Afnemer niet toegestaan de e-Uitgave of exemplaren daarvan of het Gebruiksrecht, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van de Leverancier.

13.10 Wanneer dat noodzakelijk is voor het waarborgen van de continuïteit van het toegestane gebruik in het geval van een calamiteit, is de Afnemer gerechtigd een reservekopie te maken of op te vragen bij de Leverancier. De Afnemer dient dit te melden aan de Leverancier, zodat hierover goede afspraken kunnen worden gemaakt.

13.11 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvat het Gebruiksrecht tevens de periodieke toezending of (online) beschikbaarstelling op abonnementsbasis van Updates, tegen betaling door de Afnemer van de daarvoor bij de Leverancier geldende vergoeding, tenzij de betreffende Updates blijkens de Overeenkomst reeds zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding.

Artikel 14 Aflevering en installatie

14.1 De e-Uitgave zal door of namens de Leverancier worden afgeleverd of toegankelijk gemaakt binnen de overeengekomen levertijd op of vanuit de door de Afnemer opgegeven Locatie.

14.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de Afnemer zelf voor de installatie en implementatie van de e-Uitgave zorg te dragen aan de hand van de daartoe door de Leverancier verstrekte aanwijzingen. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer geleden schade welke het gevolg is van een onjuiste installatie of implementatie door de Afnemer.

Artikel 15 Ondersteuning

15.1 De Leverancier zal voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is tijdens normale werkuren vragen omtrent het gebruik van de e-Uitgave beantwoorden en zo nodig ondersteuning bieden. Voor verdergaande ondersteuning dienen nadere afspraken te zijn gemaakt in de Overeenkomst. 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud 

16.1 Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten Overeenkomst is nagekomen. 

16.2 Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

16.3 Indien derden beslag (willen doen) leggen dan wel andere rechten willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten is Afnemer verplicht Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

16.4 Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade almede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. 

16.5 Door Leverancier geleverde Producten, die ingevolge dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

16.6 Voor het geval dat Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan Leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die Producten mede terug te nemen. 

 

 

Artikel 17 Rechten op de e-Uitgave

17.1 Alle auteursrechten, naburige rechten en databankrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de e-Uitgave komen uitsluitend toe aan de Leverancier, waaronder mede begrepen derden van wie de Leverancier bedoelde rechten overgedragen of in licentie heeft gekregen. De Leverancier garandeert dat hij gerechtigd is de Afnemer het Gebruiksrecht op de e-Uitgave te verlenen en vrijwaart de Afnemer tegen aanspraken van derden ter zake.

17.2 Indien de Afnemer merkt dat Gebruikers of derden inbreuk maken op enig recht van de Leverancier, al dan niet doordat zij handelingen verrichten die niet vallen binnen het Gebruiksrecht, is de Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan de Leverancier mede te delen en, voor zover dat in redelijkheid van de Afnemer gevraagd kan worden, mee te werken aan beëindigen en eventueel vervolgen van deze inbreuk.

Artikel 18 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

18.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer of derden geleden of te lijden schade, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst dan wel het daarmee in gebreke blijven.

18.2Voorts is Leverancier nimmer aansprakelijk voor schade die Afnemer of een derde stelt te lijden dan wel te hebben geleden als gevolg van de omstandigheid dat een door Leverancier uitgegeven boek, zoals later wordt vastgesteld door Leverancier dan wel door een daartoe bevoegde instantie, bij de verschijning ten onrechte (niet) als Schoolboek in de zin van de Wet op de Vaste Boekenprijs is aangemerkt. 

18.3 Indien en voor zover op Leverancier (contractueel dan wel wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de Prijs van het Product ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. In het geval er sprake is van een Licentie is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen Prijs berekend over de duur van de Overeenkomst met een maximum van één jaar. 

18.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (het gebruik van) het Product dan wel Licentie mocht lijden. 

18.5 Leverancier zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen als genoemd in dit artikel indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

18.6 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel, ontstaat slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na deze termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. 

 

Artikel 19 Overmacht 

19.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 

19.2 Duurt de overmachttoestand langer dan 3 maanden, dan hebben zowel Leverancier als Afnemer het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. 

19.3 In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding. 

19.4 Onder overmacht wordt hier verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Onder van buiten komende oorzaken wordt eveneens begrepen: stakingen, uitsluitingen of andere problemen bij de productie door Leverancier of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport. Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte stellen. 

19.5 Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van de overmacht toestand haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zou kunnen nakomen is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Afnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 20 Beëindiging en ontbinding 

20.1 Leverancier kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen dan wel haar verplichting uit hoofde van de Overeenkomst opschorten indien Afnemer aan één of meerdere substantiële verplichtingen jegens Leverancier niet, niet tijdig, dan wel niet volledig voldoet, onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding. 

20.2 Afnemer is gehouden Leverancier zo spoedig mogelijk (schriftelijk) in kennis te stellen van: 

a. een (voorgenomen) wijziging van de zeggenschap over de onderneming van Afnemer; 

b. het verkrijgen van (gedeeltelijke dan wel volledige) zeggenschap door Afnemer over een (of meerdere) onderneming(en) van derden; 

c. (door Afnemer) voorgenomen activiteiten op het gebied van, dan wel kenmerkend voor het “uitgeversbedrijf”, 

indien deze activiteiten (mogelijk) concurreren met de activiteiten van Leverancier. Indien een van de omstandigheden als genoemd onder a t/m c van dit artikel zich voordoet, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding c.q. zonder tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden te zijn. 

20.3 Partijen hebben over en weer het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, indien de wederpartij faillissement aanvraagt, dan wel het faillissement voor haar wordt aangevraagd dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. 

Artikel 21 Duur en beëindiging

21.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het Gebruiksrecht verleend voor onbepaalde tijd en kan de Overeenkomst uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in dit artikel genoemde gevallen.

21.1a Voor het TOOLS abonnement geldt een gebruikersovereenkomst van een jaar. De TOOLS overeenkomst start op 1 oktober en loopt tot 1 oktober.

21.2 De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst geeft geen recht op restitutie. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar. 

21.2a Bij een automatische verlenging van een contract voor bepaalde tijd wordt, indien er geen wijzigingen doorgegeven worden, dezelfde dienst geleverd als de originele bestelling.

21.3 De Leverancier kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving ontbinden indien de Afnemer of Gebruikers handelingen verrichten die niet onder het Gebruiksrecht vallen.

21.4 De Leverancier kan de Overeenkomst met een opzegtermijn van één maand schriftelijk opzeggen indien hij wordt geconfronteerd met aanspraken van een derde verband houdende met de inhoud of de vorm van (enig deel van) de e-Uitgave waardoor hij het Gebruiksrecht van de e-Uitgave niet langer kan garanderen en de Leverancier ook geen bruikbaar alternatief kan bieden. De Leverancier is gehouden de ten gevolge van deze opzegging door de Afnemer geleden reële schade te vergoeden. Die reële schade bestaat uit de reeds door de Afnemer betaalde vergoeding voor de periode van de aanvankelijk overeengekomen duur van het Gebruiksrecht die de Leverancier nu niet kan nakomen, naar rato berekend.

21.5 Een ernstige tekortkoming van een partij in de nakoming van de Overeenkomst geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht en kan alleen plaatsvinden door een aangetekend schrijven van de daartoe gerechtigde, doch niet dan nadat aan de wederpartij een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden weggenomen voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.

21.6 Beëindiging van de Overeenkomst op grond van de leden 3 en 5 geldt onverkort het recht op schadevergoeding. Indien de Leverancier de Overeenkomst beëindigt op grond van lid 3 of lid 5 geldt als schadevergoeding verschuldigd door de Afnemer: 

a. in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd: de vergoeding die betaald had moeten worden voor de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst; 

b. in geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd: de vergoeding die betaald had moeten worden voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van beëindiging. Indien de Afnemer de Overeenkomst beëindigt op grond van lid 5 is met betrekking tot de door de Leverancier verschuldigde schadevergoeding het bepaalde in lid 4 van toepassing.

21.7 In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst dient de Afnemer, tenzij anders is of wordt overeengekomen, alle exemplaren van de e-Uitgave, alle gegevensdragers waarop de e-Uitgave is vastgelegd, alle eventueel gemaakte kopieën van de e-Uitgave alsmede alle eventuele anders dan ten titel van verkoop door de Leverancier aan de Afnemer ter beschikking gestelde apparatuur of media binnen vijf werkdagen na beëindiging of ontbinding aan de Leverancier ter hand te stellen. De Afnemer is voorts verplicht de e-Uitgave direct na ontbinding of beëindiging te verwijderen uit alle bij de Afnemer of Gebruikers aanwezige (computer)apparatuur en dient de Leverancier in staat te stellen desgewenst de naleving van deze verplichting te (doen) controleren.

Artikel 22 Controle

22.1 De Afnemer zal aan de Leverancier en aan door de Leverancier daartoe aangewezen derden, te allen tijde toegang verlenen tot de Locaties(s) van de Afnemer en van Gebruikers waar de e-Uitgave zich bevindt, dan wel toegankelijk wordt gemaakt, teneinde controle op de naleving van de Overeenkomst te kunnen uitoefenen, indien overeengekomen onderhoud uit te oefenen, en zich te vergewissen van de juiste naleving door de Afnemer en door de Gebruikers van de Overeenkomst en van deze algemene voorwaarden.

Artikel 23 Overdracht Overeenkomst

23.1 De Leverancier is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Afnemer plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van de Leverancier treedt.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen 

24.1 Op deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden alsmede alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing. 

24.2 Eventuele geschillen tussen Partijen, voortvloeiend uit of verband houdende met deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden dan wel onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten kunnen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Nijmegen. Partijen zullen echter in alle gevallen trachten een minnelijke oplossing voor het geschil te bereiken teneinde een gerechtelijke procedure te voorkomen. 

Artikel 25 Wijziging van de Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden 

25.1 Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van deze voorwaarden aan Afnemer. 

25.2 De gewijzigde dan wel aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf 30 dagen na bekendmaking van deze voorwaarden aan Afnemer. 

Artikel 26 Overdracht 

26.1 Leverancier is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits Leverancier hiervan schriftelijke mededeling doet aan Afnemer en onder het beding dat de verkrijgende partij ten aanzien van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Leverancier treedt. 

Artikel 27 Overige bepalingen 

27.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden en/of van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of Overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen. Vernietiging van een bepaling bij een rechterlijke uitspraak laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

27.2 Leverancier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 576.564.01 alwaar deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd. 

27.3 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden en de Overeenkomst (en/of Specifieke Leveringsvoorwaarden), gaat het bepaalde in de Overeenkomst (en/of Specifieke Leveringsvoorwaarden) voor.

Lees ons laatste nieuws